Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A

Dr. H. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag

Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag.

Dr. H. Muh. Daming K., M.Ag.

Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I

Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.

Dr. Hj. Aisyah Arsyad, S.Ag., M.A

Yusran, S.Th.I., M.Hum

Dr. Abdul Ghany, S.Th.I.,M.Th.I

Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I

Dr. H. Mujtaba Mustafa, M.Th.I