Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A

Dr. H. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag

Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag.

Dr. H. Muh. Daming K., M.Ag.

Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I

Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.

Dr. Hj. Aisyah Arsyad, S.Ag., M.A

Yusran, S.Th.I., M.Hum

Abdul Ghany, S.Th.I.,M.Th.I

Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I